Vides stāvokļa pārskati

Ziņojums par vides stāvokli Latvijā tiek publicēts ne retāk kā reizi četros gados.

Savukārt plašu informāciju par Eiropas vides stāvokli reizi piecos gados publicē Eiropas Vides aģentūra.