Vides monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana

Lai novērstu un samazinātu vides piesārņošanu, kas apdraud tajā esošo organismu veselību un dzīvību, poligonu operatoriem/apsaimniekotājiem ir jānodrošina vides monitoringa veikšana .

LVĢMC piedāvā vides monitoringa sistēmas izveidi un monitoringa veikšanu atkritumu poligonos, izgāztuvēs un to apkārtnē atbilstoši piesārņojošajās darbības atļaujā noteiktai kategorijai un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām, kā arī citu normatīvo aktu prasībām un atskaites sagatavošanu iesniegšanai Valsts vides dienesta reģionālai vides pārvaldei.

LVĢMC piedāvā arī vides monitoringa sistēmas ierīkošanu jauniem atkritumu poligoniem vai jaunatklātām izgāztuvēm, kā arī degvielas uzpildes stacijām, rūpnīcu teritorijām, piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, pirms tam veicot visu nepieciešamo hidroģeoloģisko izpēti gan pēc uzkrātajiem materiāliem, gan ar objekta apsekošanu dabā.

Lai izveidotu monitoringa sistēmu ir nepieciešams:

 • ģeoloģijas fondā iepazīties ar objektu teritorijas ģeoloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem
 • veikt teritorijas apsekošanu,
 • izvērtēt visu pasūtītāja sniegto informāciju par objektu.

Apkopotā informācija par objekta teritoriju ir nepieciešama

 • esošas situācijas izvērtēšanai,
 • darba programmas sastādīšanai,
 • monitoringa tīkla izveidošanai atbilstoši LR likumdošanai.

Lai būtu iespējams noteikt nepieciešamo novērojumu urbumu skaitu, urbumu dziļumu un to konstrukciju –

 • ir jāizpēta objekta teritorijas ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi,
 • jānovērtē ģeoloģiskais griezumus, gruntsūdens vai pazemes ūdens horizonta virsmas dziļums un plūsmas virziens.

Urbumu tīkls ir jāizveido un jāierīko tā, lai turpmākajā monitoringa gaitā varētu kontrolēt pieplūstošā, aizplūstošā ūdens kvalitāti un pazemes ūdeņu līmeņus izpētes teritorijā.

Ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais apraksts tiktu precizēts pēc urbumu ierīkošanas un lauku darbu gaitā iegūtajiem datiem.

Pēc lauku darbu veikšanas un iegūto materiālu apkopošanas, monitoringa objektam nepieciešams sagatavot monitoringa urbumu tīkla tehnisko pasi, kā arī pārskatu par monitoringa sistēmas izveidošanu. Pārskatā tiek apkopotas vispārīgās ziņas par objektu, objekta ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie dati, darbu apjomi un izmantotās metodes, pazemes ūdens novērošanas urbumu uzbūves apraksts, urbumu izvietojums, monitoringa darbu rezultāti un secinājumi.

Šī pakalpojuma orientējošās izmaksas:

 • Vides monitoringa sistēmas projektēšanas izmaksas ir sākot no 3 700 Eur + PVN*,
 • Vides monitoringa sistēmas ierīkošanas izmaksas ir sākot no 18 700 Eur + PVN*,
 • Vides monitoringa veikšanas un uzturēšanas izmaksas ir sākot no 2 025 Eur/ gadā* + PVN.

*Veicamo darbu apjoms un paredzētie darbi ir atkarīgi no objekta.

Ja Jums rodas jautājumi par šo LVĢMC piedāvāto pakalpojumu, tad lūdzam Jūs rakstīt uz e-pastu: klientu.serviss@lvgmc.lv vai zvanīt pa tālr.Nr.: 67032020; 67032620 un mūsu Klientu apkalpošanas daļas speciālisti Jums sagatavos šī pakalpojuma individualizētu piedāvājumu, ņemot vērā Jūsu uzņēmuma vajadzības.

 • Atkritumu poligons