Vides paraugu piegāde

Lai VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) Laboratorija uzturētu augstu sniegto testēšanas un pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu testēšanas rezultātu kvalitāti, lūdzam

ūdens paraugus,

kuros jānosaka bioloģiskais skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš, elektrovadītspēja, pH, smarža, duļķainība, krāsainība, fenolu indekss, permanganāta indekss, suspendētās vielas, virsmaktīvās vielas, sārmainība, hidrogēnkarbonāti, dzīvsudrabs, hlorofils, karbonilsavienojumi, amonija joni (amonija slāpeklis), nitrāti, nitrīti, kopējais slāpeklis, ortofosfātjoni, izšķīdušais fosfors, sulfīti, katjoni ar jonu hromatogrāfijas metodi, pesticīdi, polihlorētie bifenili, viegli gaistošie halogēnsaturošie ogļūdeņraži, mikrobioloģiskie rādītāji, kā arī

dūņu un sedimentu paraugus,

kuros jānosaka bioloģiskais skābekļa patēriņš, ķīmiskais skābekļa patēriņš, elektrovadītspēja, pH, amonija joni (amonija slāpeklis), nitrāti, nitrīti, ortofosfātjoni, sulfīdi, viegli gaistošie halogēnsaturošie ogļūdeņraži un

dūņu paraugus, kuros jānosaka kopējais fosfors,

neveikt paraugošanu un nepiegādāt piektdienās, kā arī darbdienās pēc 16:00, lai ievērotu testēšanas metodiku norādījumus attiecībā uz maksimālo parauga uzglabāšanas laiku no paraugu ņemšanas brīža līdz testēšanas uzsākšanai.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus paraugu testēšanas rezultātus un to atbilstību testēšanas mērķim, rekomendējam sertificētu vai akreditētu paraugu ņemšanas pakalpojumu. Gadījumos, kad tas nav iespējams, lūdzam sazināties ar LVĢMC Laboratorijas vai Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem, lai saņemtu konsultāciju par paraugu ņemšanu (kādus traukus izvēlēties atkarībā no nosakāmā parametra, kā pareizi ņemt dažāda veida paraugus u.c.).

Lūdzam paraugus nogādāt Laboratorijā pēc iespējas īsākā laikposmā pēc paraugu ņemšanas, ja iespējams, paraugu transportējot aukstumkastē.

Iesniedzot paraugu, lūdzam sniegt informāciju par parauga ņemšanas datumu, laiku un apstākļiem.

Informējam, ka jebkuras atkāpes no testēšanas metodiku prasībām saskaņā ar akreditācijas nosacījumiem tiks dokumentētas testēšanas pārskatos, tai skaitā piezīme, ka testēšanas rezultātus varēja ietekmēt maksimālā uzglabāšanas laika pārsniegšana, gadījumos, kad paraugs augstākminēto parametru noteikšanai tomēr piegādāts piektdienā.