Zemes dzīļu daļas hidroģeoloģijas eksperte Inga Retiķe piedalījās Dienvidbaltijas ūdens resursu apgabala seminārā pazemes ūdeņu jomā

Kalmārā (Zviedrija) norisinājās tematiskais Dienvidbaltijas ūdens resursu apgabala seminārs pazemes ūdeņu jomā, kurā piedalījās pārstāvji no sešām valstīm – Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Rumānijas, Igaunijas un arī Latvijas, ko pārstāvēja LVĢMC Zemes dzīļu daļas hidroģeoloģijas eksperte Inga Retiķe.

Semināra mērķis bija pieredzes apmaiņa starp ES dalībvalstīm Ūdens struktūrdirektīvas prasību ieviešanā un pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā. Aktīvās diskusijās tika secināts, ka trūkst vienlīdz zinātniski pamatotu un samērīgu metodiku ES līmenī, kā novērtēt pazemes ūdeņu kvalitatīvo un kvantitatīvo stāvokli, lai rezultāti būtu savstarpēji salīdzināmi starp dalībvalstīm.

LVĢMC iepazīstināja ar pazemes ūdeņu monitoringu Latvijā, kas tika atzīts par vienu no apjomīgākajiem. Tāpat tika sniegts ziņojums par metodiku, kā nesen pārrēķināta fona un robežvērtības riska ūdensobjektā Liepājas jūras intrūzija. Šī pieeja tika atzīta par zinātniski pamatotu un pielāgojamu citās dalībvalstīs.

Seminārā iegūtās atziņas tiks prezentētas Eiropas Komisijas pārstāvjiem šī gada oktobrī Bratislavā, Slovākijā, kā arī tiks pielietotas Latvijas Upju baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanai nākamajam plānošanas periodam (2022.-2027.g.).

Dienvidbaltijas ūdens resursu apgabala semināra pazemes ūdeņu jomā dalībnieki (Kalmāra, Zviedrija). Pirmajā rindā otrā no labās puses – Latvijas pārstāve LVĢMC hidroģeoloģijas eksperte Inga Retiķe.