Latvijas Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki ir operatori, kuri saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” prasībām atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.novembrī noteikumiem Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma”, ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas, un kuri veic kādu no likuma „Par piesārņojumu” 1.pielikumā minētajām darbībām.

Sākot ar 2005.gadu, reģistrs nodrošina precīzu uzskaiti par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar Eiropas emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS). Reģistrā tiek uzskaitīts viss kvotu īpašums, kurš glabājas elektroniskos kontos, tāpat kā bankā ar informāciju par visiem saviem klientiem un viņu finansiālajiem līdzekļiem.

2012. gada 20. jūnijā savu darbību uzsāka ES Vienotā reģistra sistēma. Savienības emisijas kvotu reģistrs apvieno visas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operācijas, kuras līdz šim nodrošināja valstu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reģistri. Vienotā sistēma ir izveidota saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 19. pantu un saistībā ar 2013.gada 2.maija Komisijas Regulu (ES) Nr.389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.280/2004/EK un Lēmumu Nr.406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr.920/2010 un Regulu (ES) Nr.1193/2011.

Vairāk informācijas par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā - http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm .

Pakalpojumu cenas tiek noteiktas saskaņā ar 03.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis" .

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032620, 67032020.

 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
08-07. Tādas darbības emisijas reģistrā, kas tiek veiktas operatora vai gaisa kuģa operatora vietā, tai skaitā verificētā emisiju apjoma ievadīšana un nodošanas pārskaitījuma veikšana, visu veidu darījumu veikšana, darījumu apstiprināšana, uzticamo kontu saraksta pievienošana gab 31,90 0,00 31,90
08-08.01. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (1 līdz 1 000 vienības) gads 95,70 0,00 95,70
08-08.02. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (1001 līdz 5 000 vienības) gads 191,40 0,00 191,40
08-08.03. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (5 001 līdz 10 000 vienības) gads 303,05 0,00 303,05
08-08.04. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (10 001 līdz 50 000 vienības) gads 398,75 0,00 398,75
08-08.05. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (50 001 līdz 100 000 vienības) gads 606,10 0,00 606,10
08-08.06. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (100 001 līdz 1 000 000 vienības) gads 797,50 0,00 797,50
08-08.07. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta apkalpošanas gada maksa (1 000 001 līdz 5 000 000 vienības) gads 957,00 0,00 957,00
08-09. Operatora vai gaisa kuģa operatora konta pilnvarotā pārstāvja apstiprināšana, ja konta turētājs nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, un attiecīgi nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā 1 pārst. 638,00 0,00 638,00
08-10.01. Verificētāja konta atvēršana - Latvijā akreditēts verificētājs 1 konts 0,00 0,00 0,00