Latvijas Zemes dzīlēs ir bagātīgi būvmateriālu izejvielu un kūdras resursi, struktūras, kas piemērotas gāzes krātuvju izveidošanai, būtisks alternatīvās enerģijas avots ir ģeotermālā enerģija. Kā nacionālā bagātība ir vērtējama Valsts ģeoloģiskajos fondos gandrīz 100 gados uzkrātā ģeoloģiskā informācija un specializētie bibliogrāfiskie izdevumi, Valsts ģeoloģijas dienesta izstrādātās datu bāzes.

LVĢMC ir pieejama ģeoloģiskā informācija par inženierģeoloģiskajiem apstākļiem zemes īpašumā, konstatētajām zemestrīcēm un citiem seismiskajiem notikumiem, kā arī informācija par derīgo izrakteņu atradnēm un / vai prognožu laukumiem, ietverot datus par novietojumu, platību, derīgo izrakteņu veidu, veiktajām analīzēm u.c. Tāpat pieejamas ģeoloģiskās kartes.

LVĢMC var piedāvāt detalizētu informāciju par veikto ģeoloģisko izpēti un derīgajiem izrakteņiem zemes īpašumā:

1) konkrētās atradnes, kurā konkrētais zemes gabals ietilpst, krājumu laukuma apraksts (derīgo izrakteņu (p., smilts-grants un smilts) – slāņu biezums, aptuvenie krājumi (tūkst.m3),

2) konkrētā zemes gabala aptuvenais derīgā slāņa biezums, aptuvenie krājumi (tūkst.m3)

3) shēma, kurā norādīta zemes vienība un derīgo izrakteņu vai prognožu laukumu robeža.

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032665.