Bīstamo atkritumu savākšana, iepakošana, transportēšana, apglabāšana

LVĢMC veic avāriju rezultātā radušos vai atrasto vidē izmesto bezsaimnieka neliela apjoma bīstamo atkritumu savākšanu, iepakošanu un transportēšanu uz  bīstamo atkritumu veidam atbilstošu bīstamo atkritumu glabātavu.    

Bīstamo atkritumu poligonā “Zebrene” tiek pieņemti apglabāšanai bīstamie atkritumi, kuru veids noteikts poligona darbībai izsniegtās A kategorijas atļaujas Nr.JE14IA0001  (A kategorijas Atlauja-poligons-Zebrene) 3. pielikuma 23. tabulā. Bīstamiem atkritumiem arī jāatbilst Ministru kabineta 2011.gada 30.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 8.pielikumā definētajiem kritērijiem.Par atkritumu apglabāšanu tiek noslēgts līgums ar LVĢMC.

Kontaktinformācija: ja rodas jautājumi par poligona darbību, atkritumu pieņemšanu vai līguma slēgšanas iespējām ar LVĢMC par atkritumu apglabāšanu poligonā, lūdzam sazināties ar LVĢMC Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem, tālr.67032665, 67032620, e-pasts klientu.serviss@lvgmc.lv.

 

 

Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena PVN Cena ar PVN
22-28. Maksa par Zebrenes bīstamo atkritumu poligonā bīstamo atkritumu apglabāšanu t 80,00 16,80 96,80