Hidroloģiskie mērījumi:

 • Ūdens caurplūduma mērījumi virszemes ūdenstecēs
 • Upju, ezeru un ūdenskrātuvju gultņu uzmērījumi
 • Ledus biezuma mērījumu un ledus uzmērījumu, ledus un vižņu tilpumu aprēķināšana
 • Hidrometriskie darbi ar ģeodēzisko piesaisti klientu interesējošās teritorijās, veicot tālāku applūduma zonas kartēšanu ĢIS formātā
 • HES garantētā caurplūdumu kontrolmērījumi 
 • Mazo HES būvju tarēšana
  • kopējo filtrācijas caurplūduma un noplūžu mērījumi
  • ūdens pārgāznes atvērumu tarēšana
  • ūdens caurplūdumu mērījumi lejas bjefā

Hidroģeoloģiskie mērījumi:

 • Pazemes ūdeņu līmeņu mērījumi esošajos novērojumu urbumu tīklos ar iespēju nomērīt flotējošo naftas produktu slāņa biezumu
 • pazemes ūdeņu paraugu noņemšana ar lauka fizikāli ķīmisko parametru mērījumiem (LVS ISO 5667-11) no visa tipa urbumiem
 • ģeoekoloģisā izpēte un monitoringa tīkla izveide (arī cieto sadzīves atkritumu poligonos un degvielas uzpildes stacijās)

Detalizētāku informāciju par pakalpojumiem un to cenām sniegsim, ja rakstīsiet elektroniski uz e-pastu klientu.serviss@lvgmc.lv vai piezvanīsiet pa tālruni 67032020, 67032620.